مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم های مغزی-رفتاری (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم های مغزی- رفتاری … https://studentdoc.ir/مبانی–نظری-و-پیشینه… 2-3-1-1 سیستم بازداری رفتاری (bis) سیستم بازداری رفتاری زیربنای بعد هیجانی اضطراب است (گری ، 1987؛به نقل از گری و مک ناتان ، 2000) . مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری(فصل دوم … ww8462.ey2.ir شما پس از خرید (مبانی […]